Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Ośrodek Wsparcia w Leopoldowie

Leopoldów ul. Ks. Drozdowskiego 37, 08-500 Ryki

 

RODO Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. ( RODO ), informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych mieszkańców jest Ośrodek Wsparcia z siedzibą przy ul. Ks. Drozdowskiego 37, Leopoldów, 08-500 Ryki.
 2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit a) RODO Administrator Danych Osobowych (ADO) powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) – Adriana Dziurę, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: ido@devcomm.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe szczególnej kategorii przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, które dotyczą prowadzenia ośrodków wsparcia (pobyt dzienn), a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz aktów wykonawczych do ustaw, a także z art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz e RODO, art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
 4. Wizerunek i dane osobowe osób przebywających w Ośrodku Wsparcia w Leopoldowie mogą być umieszczane na stronie internetowej Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie w celu promocji działań i osiągnięć mieszkańców, na podstawie zgody wyrażonej przez mieszkańców (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu do jakiego zostały zebrane zgodnie z terminami archiwizacji wynikającymi z ustawy z dnia 14 lipca 1983r.
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zakładowego Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Ośrodku Wsparcia w Leopoldowie.
 6. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć dane osobowe innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia przetwarzania danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Administrator danych osobowych nie stosuje profilowania, nie podejmuje się także decyzji w formie zautomatyzowanej.
 9. Jeśli nie zabraniają tego przepisy prawa, posiada Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie lub drogą elektroniczną, kierując korespondencję na adres e-mail: ido@devcomm.pl.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
  a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.
  W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych zostanie Pani/Pan powiadomiony przez pracownika Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie.
 13. Wizerunek i dane osobowe mieszkańców przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody mieszkańców lub opiekunów prawnych.

Informacje

Liczba wyświetleń: 408
Utworzono dnia: 05.02.2019

Historia publikacji

 • 05.02.2019 17:27, Administrator
  Edycja strony: RODO Klauzula informacyjna
 • 05.02.2019 17:26, Administrator
  Dodanie strony: RODO Klauzula informacyjna