Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

 

Celem działalności Ośrodka jest:

 • zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym z chorobą psychiczną
  i upośledzeniem umysłowym oraz ich rodzinom,
 • kompensowanie  skutków niepełnosprawności poprzez podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności do samodzielnego życia,
 •  kształtowanie umiejętności społecznych i integracja ze środowiskiem.
   

 Organizacja Ośrodka Wsparcia

 1. Siedziba Ośrodka Wsparcia mieści się w Leopoldowie ul. Ks.Drozdowskiego 37,

08-500 Ryki

 1. Ośrodek Wsparcia jest przeznaczony dla 22 osób z terenu powiatu ryckiego:
 1. Przewlekle chorych psychicznie (typ A)
 2. Niepełnosprawnych intelektualnie( typ B)
 3. Wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych(typ C)
 1. Ośrodek jest czynny przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 do 15:30 z czego 6 godzin przeznaczone jest na prowadzenie zajęć

z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji, zapewnienie opieki uczestnikom

w trakcie dowożenia i odwożenia.

 1. Kierownik może wydłużyć czas pracy Ośrodka oraz wprowadzić dodatkowe zajęcia
  w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy.
 2. W Ośrodku Wsparcia funkcjonują następujące pracownie: kulinarna, życia codziennego,technik różnych,pokój  wyciszenia służący jako gabinet konsultacyjny do indywidualnego poradnictwa socjalnego i psychologicznego.
 3. Dopuszcza się możliwość zamknięcia  Ośrodka na okres łącznie nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym, po uprzednim poinformowaniu, z dwutygodniowym wyprzedzeniem jednostki prowadzącej oraz wydziału właściwego do spraw pomocy społecznej LUW w Lublinie.

Termin zamknięcia Ośrodka ustala się po zasięgnięciu opinii uczestników lub ich opiekunów.

 

 

Przedmiot działania oraz zakres świadczonych usług

 1. Ośrodek Wsparcia świadczy usługi, których zakres i rodzaj dla każdego uczestnika ustala się w indywidualnym planie postepowania wspierająco- aktywizującego.
 2. W celu określenia indywidualnych potrzeb  i możliwości psychofizycznych uczestnika oraz zakresu usług, działa Zespół Wspierająco- Aktywizujący złożony
   z Kierownika i pracowników Ośrodka Wsparcia.
 3. Do zadań Zespołu Wspierająco-Aktywizującego  należy opracowanie:
  diagnozy funkcjonalnej uczestnika, indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującegooraz oceny postępów realizacji  w/w planu i osiągnięć uczestnika.
 4. Plan postepowania wspierająco – aktywizującego obejmuje:

- treningi funkcjonowania w życiu codziennym,

- treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych,

- treningi umiejętności spędzania czasu wolnego,

- terapie zajęciową i ruchową,

- poradnictwo socjalne,

- poradnictwo psychologiczne,

- wsparcie pielęgniarskie,

- świadczenia rekreacyjno – kulturalne.

5. Plan wspierająco- aktywizujący jest opracowywany i realizowany wspólnie z uczestnikami lub ichopiekunem prawnym.

6. Zespół Wspierająco- Aktywizujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz   na 6 miesięcy celem omówienia realizacji indywidualnych planów, osiągniętych rezultatów oraz ich modyfikacji.

CO ZAPEWNIA OŚRODEK?

1.Ośrodek zapewnia jeden gorący posiłek dziennie przygotowany w ramach treningu kulinarnego.
2.Dopuszcza się zakup gotowanych posiłków.
3.Ośrodek zapewnia uczestnikom usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia
i odwożeniu po zajęciach w miarę posiadanych środków i możliwości.
4.W realizacji zadań Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami, organizacjami, kościołem katolickim i osobami fizycznymi.

 

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny